Frågor & svar privatkopieringsersättning

Vad är privatkopieringsersättning?

Privatkopieringsersättningen är en kompensation för den möjlighet som privatpersoner ges i upphovsrättslagen att från en laglig förlaga kopiera musik, film och tv för privat bruk. På så sätt möjliggörs att vem som helst har rätt göra en kopia av exempelvis en cd eller föra över den till en mp3-spelare till någon i sin familj eller i den nära vänkretsen, samtidigt som upphovsmannen får viss kompensation för det inkomstbortfall mångfaldigandet medför.

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning finns i upphovsrättslagen, 26 k-m §§ Upphovsrättslagen (1960:729).

 

Vilken är bakgrunden till privatkopieringsersättningen?

Upphovsrättslagen ger en upphovsman ensamrätt att förfoga över sina verk genom att besluta om att mångfaldiga det – kopiera – och göra det tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Samtidigt har det i takt med den tekniska utvecklingen blivit allt enklare för en kulturintresserad allmänhet att spela in, kopiera och därmed mångfaldiga musik, film och tv som skyddas av upphovsrätten. Idag kopieras det inte bara till cd/dvd och mp3-spelare, utan också till nyare lagringsmedier som musikmobiler, externa hårddiskar och dvd-spelare med inbyggd hårddisk. Det har blivit vardag att kopiera för privat bruk i familjen och bland de närmaste vännerna.

Det är en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande att var och en för sitt privata bruk får framställa ett eller några få exemplar utan upphovsmannens tillstånd. Detta innebär ett inkomstbortfall för upphovsmännen – deras arbete mångfaldigas utan att de får betalt för det. I förlängningen påverkar det nyskapandet negativt, eftersom kultur och nöje liksom allt annat har en produktionskostnad. Inte minst handlar det om de enskilda upphovsmännens försörjning.

 

Vad omfattar privatkopieringsersättningen?

De produkter som omfattas av privatkopieringsersättning är enligt lagen produkter som kan ta upp ljud och rörlig bild och som anses särskilt ägnade åt privatkopiering. Det gäller till exempel inspelningsbara cd/dvd och mp3-spelare. Det finns en teknikneutralitet i systemet som möjliggör att nya produkter kan föras in i ersättningsordningen i den takt som de når marknaden och används för privatkopiering. Läs mer om produkter och ersättningsnivåer.

 

Vem betalar ersättningen?

Privatkopieringsersättning betalas av företag som tillverkar, importerar och säljer olika typer av lagringsmedier som man kan spela in och kopiera musik, film och tv på, som till exempel tomma CD-skivor, DVD-skivor och mp3-spelare. Lagstiftaren menar att det är rimligt att de som tjänar pengar på allmänhetens rätt till privatkopiering också står för kompensationen för det inkomstbortfall de medför för upphovsmännen.

 

Hur berör privatkopieringsersättningen privatpersoner?

Främst genom att den möjliggör för privatpersoner att mångfaldiga musik, film och tv för privat bruk, samtidigt som de upphovsmän och utövande konstnärer som kopieras kompenseras för detta.

Privatkopieringsersättning betalas inte av privatpersoner, utan av de tillverkare och importörer som säljer produkter som kan användas för privatkopiering.

Konsumenter använder lagringsmedier för privatkopiering i olika grad – en del sparar mycket film, tv och musik, medan andra kanske mest använder lagringsmedia till backup av egna fotografier och dokument. Det är emellertid inte praktiskt möjligt – eller önskvärt – att de ersättningsskyldiga företagen inför system för att ta reda på exakt vilken typ av kopiering varje enskild försåld produkt kommer att användas för av konsumenten.

De ersättningsskyldiga företagen betalar därför en schabloniserad ersättning för den totala privatkopiering som sker genom alla försålda produkter, oavsett det individuella användandet. Företagen har istället rätt att förhandla om nedsättning av den schabloniserade ersättningsnivån på grund av annan användning än privatkopiering.

Privatkopieringsersättningen ska inte jämföras med en ”punktskatt”. Företagen är inte skyldiga att påföra en höjning motsvarande kostnaden för ersättningen på det enskilda produktpriset till kund. De ersättningsskyldiga företagen avgör dock själva hur de vill hantera kostnaden för privatkopieringsersättning, precis som med kostnader för andra ersättningar, avgifter och licenser.

 

Finns det undantag?

Ja. De tillverkare, importörer och återförsäljare som säljer lagringsmedier till så kallade professionella användare registrerade hos Copyswede eller organisationer för funktionshindrade, behöver i dessa fall inte betala ersättning. Detsamma gäller om produkterna exporteras. Det beror på att ersättning bara ska utgå vid försäljning av produkter som används för privatkopiering i Sverige.

I de fall när produkter säljs för yrkesmässig användning, ska inte heller importören eller återförsäljaren lägga kostnaden för privatkopieringsersättningen på priset till kund. Privatkopieringsersättning är inte menad att belasta till exempel företag, skolor, myndigheter och studioverksamheter som använder stora mängder lagringsmedia yrkesmässigt.

Om du använder lagringsmedier yrkesmässigt kan du ansöka om registrering som professionell användare här på Copyswedes webbplats.

 

Hur bestäms avgiften?

Lagen anger ersättningsnivåer, men ger också importörerna och återförsäljarna möjlighet att begära nedsättning av nivåerna på grund av vissa i lagen särskilt angivna omständigheter. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att produkten också används till annat än privatkopiering, eller ersättningens storlek i relation till produktpriset mot konsument. I Sverige har vi därför en ordning med förhandling mellan Copyswede och importörerna som ligger till grund för de nuvarande ersättningsnivåerna.

Ordningen med förhandling mellan parterna ger en flexibilitet och teknikneutralitet i systemet, eftersom nya produkter enkelt kan föras in i systemet och avgiftsbestämmas genom förhandling i samma takt som de når marknaden. Nuvarande ersättningsnivåer har reglerats genom förhandlingar med branschorganisationerna Inspelningsmediainstitutet (IMI), Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer (SRL) och EB Elektronikbranschen.

 

Hur får rättighetshavarna sin kompensation?

Copyswede, som arbetar på uppdrag av svenska sångare, musiker, skådespelare och andra rättighetshavare, administrerar inkassering och fördelning av privatkopieringsersättningen. Copyswede fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavare och till sina medlemsorganisationer samt samarbetspartners.

« Tillbaka