Rätt och fel om privatkopieringsersättning

Privatkopieringsersättningen har på senare tid diskuterats i media och i sociala medier. Diskussionen där visar att det cirkulerar missförstånd kring privatkopieringsersättningen. Nedan vill vi reda ut de vanligaste.

Privatkopieringsersättningen är viktig för de kulturskapare som får sina verk kopierade
Vi har en lång tradition av att kopiera musik, film och tv från lagliga förlagor för privat bruk och det har med den tekniska utvecklingen blivit lättare att göra det utan att kvalitén på ljud och bild blir lidande. Det är fullt rimligt att en kulturintresserad allmänhet får göra detta, samtidigt som det förstås uppstår ett inkomstbortfall för upphovsmännen. Du kan i princip kopiera över hela din skivsamling till CD, en mp3-spelare eller en extern hårddisk och ge till din bror – utan att du eller din bror behöver köpa musiken en gång till. Därför är det rimligt att den som tjänar pengar på att tillverka och sälja produkter som gör privatkopieringen möjlig, det vill säga elektronikbranschen, kompenserar inkomstbortfallet som uppstår.

Privatkopieringsersättning är en kompensation för inkomstbortfall till följd av privatkopiering – inte piratkopiering
Privatkopieringsersättning är en kompensation för privatkopiering, det vill säga allmänhetens rätt att från en laglig förlaga kopiera musik, film och tv för privat bruk i den närmaste kretsen. Vem som helst får kopiera till exempel ett CD-album som en vän köpt, eller föra över det till sin mp3-spelare. Däremot får man inte kopiera från exempelvis illegalt fildelade förlagor. Det är alltså en felaktig slutsats att privatkopieringsersättning skulle legalisera piratkopiering.

Det är inte konsumenten, utan tillverkare och importörer som är ersättningsskyldiga
I Sverige tar systemet för kompensation för privatkopiering utgångspunkt i lagstiftarens syn att

– det är rimligt att en kulturintresserad allmänhet får kopiera musik film och tv från laglig förlaga för privat bruk i en nära krets

– det är rimligt att de upphovsmän och utövande konstnärer som drabbas av inkomstbortfall på grund av privatkopiering kompenseras för detta

– det är rimligt att de aktörer som tillverkar, importerar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering också är de som betalar kompensationen för detta

Copyswede riktar därför ersättningskrav mot de tillverkare och importörer som gör affärer på att sälja produkter som kan användas till privatkopiering. Det är med andra ord en missuppfattning att privatkopieringsersättning betalas av konsumenten. Istället är det tillverkare och importörer som är ersättningsskyldiga. Skälet bakom detta är att branschens intäkter på dessa produkter i hög grad är beroende av att allmänheten kopierar musik, film och tv för privat bruk, en kopiering som i förlängningen medför ett inkomstbortfall för de upphovsmän och konstnärliga utövare som Copyswedes medlemsorganisationer företräder. Tillverkarna och importörerna gör i praktiken pengar på någon annans inkomstbortfall.

Tillverkarna och importörerna kan i sin tur lägga kostnaden för privatkopieringsersättning på sina kunder. Sannolikt är det denna omständighet som gjort att privatkopieringsersättningen ibland misstas för att vara en konsumentfråga. Emellertid kan förstås branschen lägga alla verksamhetskostnader, oavsett om det rör sig om hyror och lagerkostnader eller andra ersättningar, avgifter och licenser, på priset till kund. Det måste förstås gå att ta betalt av ett företag – även om det har kunder. Kostnaden för privatkopieringsersättning är inget undantag.

Frågor som ”varför ska jag betala för att lagra mina privata fotografier” är med andra ord felställda, men privatkopieringsersättningen avser naturligtvis ändå inte den typen av lagring. De ersättningsskyldiga företagen har därför rätt till nedsättning av den schabloniserade ersättningsnivån på grund av just annan användning.

Ersättningen fördelas efter den faktiska kopiering som har skett
Privatkopieringsersättning inkasseras av Copyswede för lagringsmedier som kan användas för privat kopiering, till exempel inspelningsbara CD- och DVD-skivor och mp3-spelare. Ersättningen fördelas på ett sätt som i möjligaste mån motsvarar den faktiska kopiering som har skett.

Den inkasserade privatkopieringsersättningen delas först upp mellan kopiering av ljud och rörlig bild. Uppdelningen sker efter årliga kopieringsundersökningar som genomförs av SIFO. Den övervägande delen av ljudkopieringen består av musik och den fördelas till de enskilda rättighetshavarna av STIM, SAMI och IFPI.

Copyswede sköter fördelningen av ersättningen för tv-program direkt till upphovsmän och utövande konstnärer och Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF) ansvarar för fördelningen till producenterna.

Läs mer om fördelningen >>

Broschyrer om fördelningen >>
Systemet för privatkopieringsersättning är flexibelt och teknikneutralt
Det svenska systemet för privatkopieringsersättning är flexibelt och teknikneutralt. Det är utformat på så sätt att nya produkter kan inkluderas allteftersom de når marknaden. Eftersom tillverkarna och importörerna har rätt att begära förhandling om nedsättning av den ersättning de är skyldiga att betala, till exempel på grund av annan användning än privatkopiering, är det viktigt att både upphovsmanna- och branschorganisationer tar sitt ansvar för processen när nya produkter ska in i systemet. Dröjsmål medför att upphovsmännen och de utövande konstnärerna får vänta på kompensation för det inkomstbortfall privatkopiering med nya produkter medför.

Privatkopieringsersättning för nya produkter är ett rimligt krav med stöd av lagen
Lagstiftningen och systemet för privatkopieringsersättning infördes eftersom det med den tekniska utvecklingen blev allt lättare för allmänheten att själv kopiera musik, film och tv med bibehållen kvalitet. Liknande system finns i hela världen. Inom EU ställs krav på att ett medlemsland som vill tillåta privatkopiering också måste tillse att upphovsmän och utövande konstnärer får kompensation för det inkomstbortfall kopieringen medför för dem.

Det krav Copyswede ställer på importörer och tillverkare på privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen ställs alltså med stöd av nationell lag och EU-direktiv. En dom i EU-domstolen i oktober 2010 klargjorde också att alla produkter som kan användas för privatkopiering ska omfattas av privatkopieringsersättning. Däremot har de ersättningsskyldiga tillverkarna och importörerna möjlighet att begära förhandling om nedsättning av ersättningsnivån för dessa nya produkter på samma sätt som när tidigare produkter inkluderats i systemet.

Upphovsmännen och de utövande konstnärernas organisationer står bakom Copyswede
Copyswede administrerar det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Det gör vi på uppdrag av våra medlemsorganisationer, kulturskaparorganisationer som företräder de sångare, musiker, skådespelare, manusförfattare, regissörer och andra upphovsmän och utövande konstnärer som kan ha rätt till privatkopieringsersättning.

 

« Tillbaka