Att betala privatkopieringsersättning

Den här informationen riktar sig till dig som företräder en verksamhet som importerar, tillverkar eller säljer produkter som omfattas av privatkopieringsersättning.

Privatkopieringsersättning är en kompensation till rättighetshavarna eftersom lagstiftaren genom en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt gett privatpersoner möjlighet att fritt kopiera skyddade verk från en laglig förlaga för privat bruk.

Ersättningen ska enligt lag betalas av den bransch som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering.

Upphovsrättslagen ger upphovsmännen bakom musik, film och tv ensamrätt att bestämma om att mångfaldiga (d.v.s kopiera) sitt arbete och göra det tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Det utgör därmed en inskränkning i upphovsmännens ensamrätt att vem som helst för sitt privata bruk får göra en eller några få kopior utan dennes tillstånd. Detta medför ett inkomstbortfall för upphovsmännen när deras arbete mångfaldigas utan att de får betalt för det.

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning finns i upphovsrättslagen, 26 k-m §§ Upphovsrättslagen (1960:729).

Vilka produkter omfattas?

De produkter som omfattas av privatkopieringsersättning är enligt lagen produkter som kan ta upp ljud och rörlig bild och som anses särskilt ägnade för privatkopiering, som till exempel cd/dvd-skivor, mp3-spelare, usb-minnen, hårddiskar,datorer och digitalboxar med inbyggd hårddisk. Du hittar den kompletta listan här.

Modern privatkopiering

Lagen anger vilka ersättningsnivåer som ska gälla, men ger också tillverkare och importörer möjlighet att begära nedsättning av nivåerna på grund av vissa i lagen särskilt angivna omständigheter. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att produkten också används till annat än privatkopiering, eller att reglera ersättningens storlek i relation till produktpriset till konsument. I Sverige har vi en ordning där tillverkarna och importörerna (företrädda av olika branschorganisationer) kan förhandla med Copyswede om ersättningsnivåerna på olika produkter de ska betala ersättning för.

Finns det undantag?

Ja. De tillverkare och importörer som säljer lagringsmedier till  professionella verksamheter, organisationer för funktionshindrade eller återförsäljare som är registrerade hos Copyswede behöver i dessa fall inte betala ersättning. Detsamma gäller om produkterna exporteras. Privatkopieringsersättning är inte menad att belasta till exempel företag, skolor, myndigheter och andra verksamheter som använder lagringsmedia yrkesmässigt.

Skriv ut
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>