Det nya branschavtalet i korthet

Villkoren i det nya branschavtalet börjar gälla den 1 november 2020. Det ersätter alla befintliga avtal, inklusive UMA-överenskommelsen, och hanterar även den historiska skuld som uppstått avseende ersättning för mobiltelefoner 2009–2020, samt datorer, surfplattor, spelkonsoler och lösa interna hårddiskar under perioden 2013–2020.

Branschavtalet i sin helhet hittar du här.

Nya tariffer

Nya tariffer och taknivåer gäller för både den historiska perioden 1 januari 2009 till 31 oktober 2020, och för perioden 1 november 2020 och framåt. Samtliga tariffer och ersättningspliktiga produkter finns förtecknade i bilaga 3 och 4 i branschavtalet.

Återförsäljares möjlighet att överta ansvar

Med det nya branschavtalet är det i framtiden möjligt för en importör att sälja ersättningspliktiga produkter utan privatkopieringsersättning till en återförsäljare som har ingått avtal med Copyswede om att överta redovisnings- och betalningsansvar enligt de villkor som återfinns i branschavtalet och de individuella avtalen.

Avdrag för vidareförsäljning till professionell verksamhet

Branschavtalet reglerar hur det lagstadgade undantaget för försäljning av ersättningspliktiga produkter som används uteslutande inom professionell verksamhet kan göras. Detta framgår bland annat av punkten 3.2 i branschavtalet.

För mobiltelefoner gäller däremot en särskild ordning, både för den historiska perioden och perioden från och med den 1 november 2020. I korthet ska importörer, tillverkare och återförsäljare som åberopar proffsundantag vid försäljning av mobiltelefon från den 1 november 2020 kunna verifiera — genom intyg, bindande policys eller liknande — att privatkopiering på mobiltelefonen i fråga inte kommer att vara tillåten. För den historiska perioden finns istället möjlighet till ett schablonavdrag om 5 (fem) procent på ersättningsbeloppet. De närmare villkoren framgår av branschavtalet punkterna 4.1 och 4.2.

För datorer och surfplattor gällande den historiska perioden finns även där en särskild ordning. Där finns möjlighet att göra avdrag enligt en schablon baserat på IDC-data (International Data Corporation), eller alternativt genom att bifoga intyg som styrker att samtliga försäljningar i fråga är sådana där produkten används uteslutande i professionell verksamhet. Villkoren för detta i detalj framgår av punkt 13, bilaga 7 till branschavtalet. Från den 1 november 2020 gäller vad som anges i punkten 3.2 i branschavtalet.

Den historiska perioden – reglering av redovisning och betalning

Branschavtalet medför ett åtagande för redovisande företag att redovisa och betala ersättning för den försäljning av mobiltelefoner som skett från och med 1 januari 2009 till och med 31 oktober 2020, samt datorer, surfplattor, spelkonsoler och lösa interna hårddiskar sålda från och med 1 september 2013 till och med 31 oktober 2020. Anvisningar om hur detta ska göras återfinns i bilaga 6 i branschavtalet.

Redovisning av den historiska perioden görs i en Excelmall (se branschavtalet bilaga 7). Vidare instruktioner kring hur mallen ska användas skickas vid ett senare tillfälle till berörda företag.

 • Redovisning för den historiska perioden ska vara Copyswede tillhanda senast den 31 januari 2021.
 • Fullständig betalning av hela ersättningsbeloppen för den historiska perioden ska vara Copyswede tillhanda den 31 mars 2021.

Ny fullständig redovisning krävs

För att kunna säkerställa en korrekt och slutgiltig reglering av den historiska perioden, är det nödvändigt för samtliga företag som tillverkat eller importerat att lämna en ny fullständig redovisning av försäljning av mobiltelefoner, datorer, surfplattor, spelkonsoler och lösa interna hårddiskar under hela den historiska perioden. Detta gäller alltså även företag som tidigare redovisat sin försäljning under hela eller delar av den historiska perioden.

Registrerade återförsäljare behöver bara redovisa om ifall att de haft en särskild överenskommelse med en importör om att de övertagit importörens redovisnings- och betalningsskyldighet.

Skriv ut
 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>