Redovisning av försäljning till och med 31 oktober 2020

Information till företag som tecknat avtal med Copyswede

De företag som importerat och sålt mobiltelefoner, datorer, surfplattor, spelkonsoler och lösa interna hårddiskar sedan tidigare behöver redovisa sin försäljning av dessa produkter – för tiden 2009–2020 (mobiler) och 2013–2020 (övriga produkter). Detta görs vid ett tillfälle i ett särskilt retroaktivt redovisningssystem.

System för retroaktiv redovisning


Produkter sålda till och med 31 oktober 2020 ska redovisas i det retroaktiva redovisningssystemet.

Notera att detta system endast avser den historiska perioden för redovisning 1 november och framåt används det nya ordinarie redovisningssystemet.

Log-in uppgifter

Ert användarnamn är den e-postadress som ni angav i samband med tecknande av avtal under ”E-post till kontaktperson” i registreringsformuläret ”Anmälan till e-redovisning”. Lösenord skapar ni genom att klicka ”Glömt lösenord” vid inloggningen.

Har ni inte fyllt i registreringsformuläret så gör det omgående här.

Nya regler enligt branschavtalet

Det nya branschavtalet innebär att försäljning av mobiltelefoner, datorer, surfplattor, spelkonsoler samt lösa interna hårddiskar för den historiska perioden ska redovisas om av importören (i vissa särskilda fall, av en registrerad återförsäljare).

Viktiga datum

Försäljning fram till och med 31 oktober 2020 ska redovisas senast den 31 januari 2021.

Hur går redovisningen av historisk försäljning till?

Redovisningen i systemet för historisk försäljning kan genomföras på två sätt:

 1. antingen genom att manuellt mata in siffror per produkt, antal, undantag och så vidare direkt i systemet,
 2. eller genom att använda Excel-mallen nedan, vars inmatade innehåll sedan laddas upp i e-redovisningssystemet. I mallen finns en instruktion för hur den ska fyllas i.

Köpande och säljande företags organisationsnummer/momsnummer ska anges i redovisningen, dvs säljare ska ange till vem man sålt, och köpare ska ange från vem man köpt.

Systemet för redovisning av historisk försäljning blir tillgängligt i mitten av december och vi uppmanar samtliga redovisande företag att i god tid före 31 januari 2021  logga in och bekanta sig med både systemet och Excel-mallen för att sedan redovisa.

Nya fullständiga redovisningar

För att kunna säkerställa en korrekt och slutgiltig reglering av produkter sålda under den historiska perioden 1 januari 2009 till och med 31 oktober 2020, är det nödvändigt för samtliga importörer/tillverkare att lämna en ny fullständig redovisning av avseende försäljning av mobiltelefoner, datorer, surfplattor, spelkonsoler och lösa interna hårddiskar under hela den historiska perioden. Detta gäller alltså även företag som sedan tidigare redovisat sin försäljning under hela eller delar av den historiska perioden.

Redovisning av mobiltelefoner

Företag som importerat och sedan sålt vidare mobiltelefoner under perioden 1 januari 2009 till 31 oktober 2020, har enligt branschavtalet rätt till ett schablonavdrag om 5% på totalbeloppet.

Viktigt i detta fall är att endast bruttoantalet av mobiltelefoner redovisas – avdraget sker i Copyswedes system innan faktura ställs ut.

Proffsundantag för datorer och surfplattor

Företag som importerat och därefter sålt vidare datorer och surfplattor på den svenska marknaden mellan 1 september 2013 till och med den 31 oktober 2020, har möjlighet att tillämpa ett av följande alternativa proffsundantag:

 1. Avdrag får göras med tillämpning av ett schablonavdrag baserat på försäljningssiffror från International Data Corporation (IDC).Copyswede tillhandahåller underlag från IDC på begäran från respektive redovisande företag. Begäran skickas via mejl till pke@copyswede.se och ska innehålla uppgifter om vilka varumärken som ska ingå i rapporten.
 2. Avdrag för datorer och surfplattor för perioden kan göras genom åberopande av att försäljning i ett specifikt fall har skett till en näringsidkare som till importören/tillverkaren har intygat att anordningen enbart ska användas inom den egna professionella verksamheten och inte säljas vidare. Sådant intyg ska bifogas begäran om proffsavdrag enligt detta alternativ.

Endast bruttoantalet av surfplattor och datorer som importerats eller sålts vidare ska redovisas. Avdrag enligt IDC kommer sedan att göras innan faktura ställs ut.

Varumärkens specifika ansvar i vissa fall

Ett antal varumärken har indikerat att man kommer att ta ansvar för den historiska perioden och därmed redovisa och betala för den import som skett. Då det ser olika ut från märke till märke finns ingen generell regel som här kan anges.

Viktigt att notera är att innehållet av de specifika uppgörelser som nu finns på marknaden och som är under förhandling, måste i första hand kommuniceras av varumärkena själva. Copyswede har inte möjlighet att ansvara för att specifik information kring hur individuella varumärken väljer att hantera den historiska perioden når relevanta aktörer på marknaden.

I det fall ett varumärke medger att Copyswede kan publicera denna typ av information kommer vi omedelbart att göra det. I övrigt gäller direktiven från varumärkena själva.

Kontakt

Frågor kring redovisning ställs till någon av följande:

Fakturering och ekonomi: ekonomi@copyswede.se

Övriga frågor (branschavtal, Excel-mall och liknande): pke@copyswede.se

Det går även bra att ringa växeln på 08- 545 667 00.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>