Integritetspolicy – rättighetshavare (fullständig)

Copyswede värnar om att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas. Copyswede ekonomisk förening, organisationsnummer 769602-0036, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna policy kan du alltid kontakta Copyswede per mejl till dataskydd@copyswede.se eller per telefon på 08-545 667 00.

Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter, behandling av personuppgifter och hur samlas de in?

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. All hantering av personuppgifter är ”behandling av personuppgifter”. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker till exempel när vi begär in kontrakt till oss som visar att du varit med i en film- eller tv-produktion. Aktiv insamling kan också ske genom att Copyswede hämtar in uppgifter om dig i olika offentliga register såsom IMDB, svensk filmdatabas eller i eftertexter i program du medverkat i. Uppgifter om din medverkan i produktioner kan även hämtas in från producenter, tv-bolag och medlemsorganisationer. Detta i syfte att identifiera och lokalisera dig så att vi kan kontakta dig för utbetalning av ersättningar.

Passiv insamling sker genom tekniska verktyg såsom till exempel kakor (cookies). En kaka är en liten fil som sparas på din dator/surfenhet av webbplatser du besöker. Det möjliggör att vi får information hur besökare använder vår webbplats. Ytterligare information om kakor hittar du på vår webbplats www.copyswede.se/kakor och generellt finns information om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Vilka personuppgifter behandlar Copyswede?

Vi behandlar namn, personnummer, bolag du äger eller har uppgett att ersättningen ska betalas ut till, kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer, medverkan samt gage/poäng i produktioner, kontonummer, utbetalade/beräknade ersättningar.

Copyswede samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att vi ska kunna betala ut ersättningar och förvalta dessa rättigheter i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (LKFU) samt för att följa skattelagstiftning och för att fullgöra bokföringsskyldigheten.

Vad är ändamålet med Copyswedes behandling av personuppgifter?

Copyswede administrerar uppgifterna i samband med insamling, fördelning och utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar. Uppgifterna kan också användas för att förvalta och utveckla våra datasystem.

Utlämnade av personuppgifter till tredje part

För att kunna administrera dina ersättningar och för att fullfölja våra åtaganden kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till andra såsom personuppgiftsbiträden eller företag/organisationer som är självständiga personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, till exempel företag som tillhandahåller nödvändig drift av teknisk support och underhåll av våra it-lösningar.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdena får de inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten på de villkor vi anger och vi i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen tecknat personbiträdesavtal med alla biträden där de garanterar bland annat säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Företag/organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga

För vissa rättighetshavargrupper sker utbetalningen av ersättningar via våra medlemsorganisationer eller av dem ägda utbetalningsbolag. I dessa fall överförs nödvändiga personuppgifter för att de ska kunna fördela och/eller utbetala ersättningen. När dina personuppgifter delas med dessa bolag/organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller den organisationens/bolagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterleva krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller föreläggande från domstol. Vi rensar löpande de uppgifter som inte längre behövs för att kunna administrera, fördela eller betala ut din ersättning.

Inskickade medverkandeavtal eller kontrakt sparas så länge det är nödvändigt för att hantera frågor i samband med utbetalningen av din ersättning, dock längst ett år från utgången av året för utbetalningstillfället.

Utlämnande av personuppgifter till tredje land

Copyswede kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot rättighetshavarorganisationer eller om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkommande begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter eller våra intressen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter via olika säkerhetsåtgärder i våra arbetsprocesser och tekniska lösningar. Endast de medarbetare som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Information om, rättelse och radering av behandlade uppgifter

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt till att få information om och kontroll över de personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Detta sker kostnadsfritt och normalt inom en månad.

Om du vill ha ett registerutdrag, rätta, radera eller begränsa en uppgift ska du skicka en skriftlig begäran till dataskydd@copyswede.se alternativt per brev, märkt ”Dataskydd”, till Copyswede, Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm. Innan vi lämnar ut, rättar, raderar eller begränsar några uppgifter behöver vi säkerställa att du är du.

Skulle begäran vara mycket omfattande kan vi begära ut en administrationsavgift skulle begäran vara orimlig kan vi välja att inte tillmötesgå begäran.

Besked om vilka rättigheter vi behandlar om dig (registerutdrag)

Vill du ta del av de uppgifter vi behandlar om dig kan du begära tillgång till uppgifterna.

Rätta felaktiga personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att dina uppgifter rättas.

Radering av dina personuppgifter

Under vissa förutsättningar kan du begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan inte tillmötesgå din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta, till exempel reglering i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, skattelagstiftning eller annan lagstiftning.

Du kan återkalla ditt samtycke dels om behandlingen enbart baseras på ditt samtycke, dels om personuppgiftsbehandlingen sker efter en intresseavvägning och om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Begränsning av uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas så att de endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Du kan begära begränsning:
­

 • om du bestrider att uppgifterna är korrekta under tiden utredning sker,
 • ­ om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av användningen,
 • ­ om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sina rättsliga anspråk,
 • ­ i väntan på kontroll av om det är dina eller våra berättigade skäl som väger tyngst vid en invändning mot behandlingen.

Om behandlingen har begränsats enligt någon punkt ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundas på ditt samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller när överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att göra invändningar mot behandling

Om Copyswede hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Det innebär att Datainspektionen är ansvariga i Sverige att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen och dit du kan lämna in klagomål. Du hittar kontaktuppgifter till dem på www.datainspektionen.se.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn återfinns alltid på vår webbplats.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>