Priser

Vidaresändning av tv-kanaler – IP- och kabel-tv-operatörer


TV4 – ingen kostnad för operatören
Heltäckande vidaresändningslicens för TV4:s huvudkanal samt ett antal av TV4:s nischkanaler lämnas av Copyswede. Förutsatt att ett sådant licensavtal tecknas står TV4 AB för vidaresändarens ersättning till Copyswede för vidaresändningstillståndet. Observera att även ett särskilt distributionsavtal måste tecknas direkt med TV4 AB – gäller både huvudkanalen samt nischkanalerna.

TV4:s nischkanaler
TV4 Film, Sjuan, TV12, TV4 Fakta och TV4 Guld kräver även att ett särskilt distributionsavtal träffas med TV4. Kontakta oss för ytterligare uppgifter om detta.

SVT – pris från 1/7 2021
Copyswede erbjuder tillstånd att tillsvidare vidaresända samtliga SVT:s/UR:s kanaler, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen och Kunskapskanalen, för totalt 1,17 kr per hushåll och månad.

Utländska tv-kanaler – priser från 1/7 2021
För upp till två utländska tv-kanaler betalar operatören 7,40 kr per hushåll och månad. Varje ytterligare tv-kanal kostar sedan 1,90 kr per hushåll och månad. Priset räknas per kanalkombination till respektive hushåll. Dessa priser gäller tillsvidare med två veckors uppsägningstid.

TV Finland i Mälardalen
Nät som inom spridningsområdet för marksändarna i Nacka, Västerås och Uppsala vidarebefordrar den finska tv-signalen betalar 100 kr/år och operatör.

Hotell

Utländska tv-kanaler
För upp till två utländska tv-kanaler jämsides med SVT1, SVT2 och TV4 betalar hotellet 4,00 kr per rum och månad. För varje ytterligare tv-kanal betalar hotellet 1,30 kr per rum och månad. Dessa priser gäller tillsvidare med en uppsägningstid på två veckor.

Priset räknas på kanalkombinationen till respektive rum.

SVT24/Barnkanalen och Kunskapskanalen
Priset är 1 kr/kanal per rum och månad. Hotellet tecknar ett tilläggsavtal för kanalerna med Copyswede. Kontakta Copyswede för mer detaljerad information.

Stugbyar och campingplatser

Utländska kanaler – priser från 1/7 2021
För upp till två utländska tv-kanaler jämsides med SVT1, SVT2 och TV4 ska inrättningen betala 8,10 kr per tillkoppling och månad. För varje ytterligare tv-kanal skall inrättningen betala 2,70 kr per tillkoppling och månad. Dessa priser gäller tillsvidare med en uppsägningstid på två veckor. Minimiavgiften är 500 kr per år.

Priset räknas på kanalkombination per tillkoppling.

SVT24/Barnkanalen och Kunskapskanalen
Priset för de respektive av kanalerna från SVT är 1 kr/kanal per stuga, tillkoppling eller dylikt och månad. Stugbyn/campingen tecknar ett tilläggsavtal med Copyswede.

Företag, skolor, myndigheter och övriga institutioner

Sveriges Televisions kanaler
I dagsläget debiteras en administrativ avgift på 500 kr/år för att vidaresända SVT:s kanaler. Detta pris gäller för närvarande. Prissättningen för SVT:s kanaler är under beredning.

Utländska tv-kanaler – priser från 1/7 2021
För upp till två utländska tv-kanaler jämsides med SVT1, SVT2 och TV4 betalar företaget/skolan/myndigheten eller institutionen 3,90 kr per anställd och månad. För varje ytterligare tv-kanal därutöver blir det 1,30 kr per anställd och månad.  Minimiavgiften är 500 kr per år.

SVT 24/Barnkanalen och Kunskapskanalen
Priset för de respektive kanalerna från SVT är 1 kr/kanal per anställd och månad.


Interimistisk licens för offentligt framförande inom vård och omsorg
Den icke prejudicerande licensavgiften är 100 kr per kvartal och vårdinrättning. I det här avseendet betyder vårdinrättning inte per vårdhuvudman, utan per avdelning/institution.

 

 

 

Skriv ut
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>