Information gällande nya vidaresändningsavtal för besöksnäringen

Copyswede tillhandahåller licenser för vidaresändning av tv-kanaler som görs tillgängliga för hotellgäster i deras rum. Det handlar om SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT Barn och Kunskapskanalen, TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12), samt ett stort antal utländska kanaler.

I dagsläget görs rapportering två gånger per år där antalet hotellrum och vilka kanaler som finns tillgängliga anges. Efter flera önskemål från hotellen om att förenkla det administrativa kring rapportering och göra det mindre tidskrävande, uppdaterar Copyswede modellen för rapportering.

I stället för att i efterhand återkommande rapportera samma antal rum och utbud, finns möjlighet för er att vid ett tillfälle inkomma med information om antal hotellrum i verksamheten och vilka kanaler som finns tillgängliga.

En ytterligare förändring i de nya licenserna, är att samtliga svenska kanaler nu licensieras i ett avtal, och samtliga utländska kanaler i ett separat avtal. Nedan följer mera detaljer kring upplägget samt hur man tecknar nytt avtal.

 Avtalens centrala delar kan sammanfattas i följande punkter:  

 •  Två nya licensavtal ingås som ger hotellägaren rätt att visa alla eller ett urval av följande svenska kanaler: SVT1, SVT2, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV4*, Sjuan*, TV12*, respektive ett stort antal utländska kanaler.
 • Licenserna täcker samtliga hotellrum för den som ingår licensavtalen.
 • Den aktör som ingår de nya avtalen behöver därefter redovisa en gång via Copyswedes e-redovisningssystem. Då ska antalet hotellrum samt vilka kanaler som finns tillgängliga anges. Om ändringar sker efter detta, så ska uppgifterna justeras inför nästa fakturering.
 • Baserat på era senast lämnade uppgifter ställs faktura ut per automatik två gånger per år. Ingen särskild redovisning krävs.
 • Licensavtalen ingås digitalt och löper tills vidare, med tre månaders uppsägningstid.

*  Ingen avgift för dessa kanaler tills vidare.

 

Teckna avtal med digital signering:
Avtalen signeras enkelt och snabbt av behörig firmatecknare med Mobilt Bank-ID via Scrive, se länkarna nedan. Om ni tecknar avtal genom två firmatecknare i förening, kan dock inte länkarna användas. Kontakta oss i så fall via licensiering@copyswede.se med information om vilka personer som ska skriva under vilket avtal, samt deras e-postadresser, så återkommer vi med en separat länk till e-signering.

Länk till avtal gällande svenska kanaler för undertecknande

Länk till avtal gällande utländska kanaler för undertecknande

 

Efter att avtal har signerats digitalt, vänligen fyll i era uppgifter i detta formulär:
Registrering av faktureringsuppgifter

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>