Personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Så här behandlar vi rättighetshavares personuppgifter

För att vi ska kunna betala ut och administrera de upphovsrättsliga ersättningar du som rättighetshavare har rätt till så behöver vi använda dina personuppgifter:

 • Vi lagrar och hanterar för detta ändamål ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kontonummer, eventuellt bolag du äger, information om din medverkan i produktioner, inskickade medverkandeavtal och korrespondens.
 • ­ Vi använder uppgifter om namn och adress för att informera dig om vilka ersättningar du har fått genom avräkningsbrev och inkomstuppgifter.
 • ­ Vi använder uppgifter om e-post och telefonnummer vid eventuell kontakt med dig med anledning av dina ersättningsärenden.
 • ­ Vi använder dina inskickade medverkandeavtal dels för att avgöra om du har kvar dina rättigheter dels för att kunna administrera och betala ut dina ersättningar, därefter destruerar vi avtalen.
 • ­ Vi ger inte dina uppgifter vidare till andra. Förutom om din ersättning betalas ut av våra medlemsorganisationer Rättighetsbolaget (Teaterförbundet /för scen och film) eller Sami, då överförs de personuppgifter som är nödvändiga för utbetalningen.

Din rätt till dina personuppgifter

 • Du har alltid rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
 • ­ Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och få vissa uppgifter borttagna från våra system.
 • ­ Då vi har en lagstadgad skyldighet att se till att du får dina ersättningar så kan alla dina personuppgifter inte tas bort.

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Copyswede per mejl till dataskydd@copyswede.se eller per telefon på 08-545 667 00.

Här kan du läsa den fullständiga integritetspolicyn.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>