• Hem
  • Licensiering
Getty Images/Urbanzon

Använd tv – med alla rättig­heter på plats

För att använda tv i er verksamhet behövs en licens.

Teckna licens

Vi erbjuder licenser för vidareanvändning av tv för verksamheter inom olika områden.

Redovisa användning

Redovisning av er användning görs med vår e-redovisningstjänst.

Copyswede licensierar ett hundratal svenska och utländska tv-kanaler, varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

Om er verksamhet vill vidareanvända tv i något sammanhang kan ni genom oss erhålla en heltäckande licens. Vi samordnar licensieringen av ett hundratal tv-kanaler på uppdrag av upphovspersoner och utövande konstnärer via deras egna medlemsorganisationer och i samarbete med tv-företagens och producenternas organisationer.

Tack vare denna samordning behöver ni inte kontakta alla enskilda medverkande rättighetshavare, utan ett enda avtal med oss räcker för att få ett tillstånd som omfattar alla medverkande. Vi fördelar sedan ersättning till alla dem vars verk och prestationer nyttjas i de kanaler ni använder.

Vi licensierar vidareanvändning av bland annat SVT:s kanaler.
Vi licensierar även vidareanvändning av TV4:s kanaler.

För att göra tv-innehåll krävs det olika typer av medverkande, som till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Alla dessa upphovspersoner och utövande konstnärer kan ha rättigheter i de produktioner som görs, vilket betyder att deras tillstånd krävs för att vidareanvända innehållet exempelvis kabel-tv-nät eller via ip-tv online. Både producenter och enskilda medverkande kan ha rättigheter i produktionerna.

Vi inkasserar och fördelar ersättningar till de organisationer som företräder rättighetshavare vars verk och prestationer som nyttjats.

Vanliga frågor & svar

Hitta svar på frågor om att använda tv i er verksamhet.

Varför behövs en licens?

Att tillgängliggöra tv och radio till allmänheten, i detta sammanhang genom vidareanvändning, utgör ett upphovsrättsligt förfogande. För detta krävs tillstånd från var och en av de medverkande rättighetshavarna i tv-sändningarna. Som företrädare för upphovspersoner och utövande konstnärer samt genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan vi samordna licensieringen och lämna ett tillstånd för medverkande rättighetshavare.

När behövs licens för att visa tv?

De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovspersoner och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att tillgängliggöra sina verk och prestationer för allmänheten. Huvudregeln är därför att det alltid krävs tillstånd om man vill låta ”allmänheten” ta del av tv-sändningar.

Tillgängliggörandet för allmänheten kan vara allt från att en tv-operatör vidaresänder tv till alla sina kunder, till att en restaurang, butik eller en vårdinrättning i ett väntrum, visar tv för en mindre grupp personer.

För vilka verksamheter licensierar vi tv?

Vi erbjuder licenser för aktörer inom dessa olika områden:

  • ip-tv-/kabel-tv- och ott-operatörer verksamma inom Sverige som vill vidaresända kanaler i ip-tv- eller kabel-tv-nät, över internet samt tidsförskjutet i anslutning till vidaresändningen,
  • hotell, stugbyar och campingplatser som vill vidaresända kanaler till sina gäster,
  • arbetsplatser och institutioner som vill vidaresända kanaler,
  • programbolag och distributörer som vill tillgängliggöra program genom on demand-tjänster,
  • aktörer inom vård och omsorg,
  • butiker, gym och restauranger (interimistisk),
  • utbildningsinstitutioner för olika undervisningssyften.
Hur kan vi licensiera utländska tv- och radiokanaler?

Vi har ömsesidighetsavtal med sina systerorganisationer i andra länder, vilket breddar basen för rättighetsupplåtelserna. Genom samverkan med svenska och utländska film-, tv- och videoproducenter samt tv- och radioföretag kan rättighetsupplåtelserna bli heltäckande.

Varför måste man betala för att tillgängliggöra SVT-utbudet, som ju är public service?

Vidaresändning eller annat tillgängliggörande för allmänheten av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Public service-avgiften betalas av privatpersoner för att finansiera public service-företagen. Rättighetshavarna har fortfarande rätt till ersättning när deras verk och prestationer tillgängliggörs för allmänheten genom att SVT:s sändningar nyttjas till exempel inom ramen för en näringsverksamhet. Det krävs därför separata licenser för den här typen av nyttjanden.

Behöver man tillstånd för att visa tv i klassrum?

Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovspersonernas och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på marknaden så måste det dock ingås för att användningen ska vara tillåten. Vi erbjuder ett sådant licensavtal.

Varför samordnas licensieringen?

Att söka tillstånd från var och en av alla medverkande i en tv-produktion skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt, så det är ett sätt att underlätta för den aktör som vill vidareanvända tv. Istället kan den aktör som önskar tillstånd vända sig till oss, som företräder upphovspersoner och utövande konstnärer kollektivt. Genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan vi erbjuda heltäckande licenser.

Vilka kanaler licensierar vi?

Vi licensierar vidaresändning av ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

Ensamrätten, var är det?

Upphovsrätten vilar i grunden på idén om att den som skapat eller tolkat ett verk har ensamrätt till det, det vill säga en exklusiv rätt att tillåta eller förbjuda andra att använda verket. Rättighetshavaren kan sedan välja att träffa avtal om olika typer av användning.

Vad är avtalslicens?

Avtalslicenser är en del av upphovsrättslagstiftningen som ger nyttjare möjlighet att få heltäckande tillstånd för olika typer av tjänster, som till exempel ”TV everywhere-lösningar”, genom att ingå avtal med organisationer som företräder breda grupper av upphovsmän. Licenserna, tillsammans med den lagliga avtalslicenseffekten, ger nödvändiga tillstånd som marknaden behöver för sina olika tjänster samtidigt som även utanförstående rättighetshavare garanteras ersättning för nyttjandet av deras verk. Det är inte minst viktigt i den digitala miljön.

Vad är kollektiv förvaltning av upphovsrätt?

En ensam upphovsperson har ofta en svag förhandlingsposition i förhållande till stora medieföretag och möjligheten att överblicka hur det verk som skapats kan komma att användas blir allt svårare i takt med den tekniska utvecklingen som sker på distributionsmarknaden. Det finns därför goda skäl för enskilda upphovspersoner och utövande konstnärer att sluta sig samman i organisationer med uppdrag att samordnat hantera förvaltningen av deras rättigheter. 

Sådan kollektiv rättighetsförvaltning ger konstnärerna möjlighet att hantera sina rättigheter även när det gäller komplext sammansatta verk, eller när ett mycket stort antal verk används samlat. Genom att välja att förvalta sina rättigheter samordnat och kollektivt får kulturskaparna en starkare förhandlingsposition gentemot de stora medie- och distributörsföretag som verkar på konstnärernas avtalsmarknad.

Kollektiv rättighetsförvaltning spelar också en avgörande roll för att ge alla de företag som tillhandahåller tjänster med konstnärligt innehåll möjlighet att effektivt skaffa nödvändiga tillstånd. När ett stort antal rättigheter erbjuds samordnat, blir det också möjligt att skapa och tillhandahålla tjänster som annars inte skulle ha varit möjliga.

Undrar du något annat? Hitta ditt svar här.

Teckna licens

Vi erbjuder licenser för vidaresändning av tv för verksamheter inom följande områden:

Tv-operatörer

Vidaresändning av svenska & utländska kanaler.

Besöksnäring

Hotell, stugbyar, campingplatser.

Butiker, gym & restauranger

Interimistisk licens.

Företag, organisationer & myndigheter

Utbildning

Skolor, internat, övriga utbildningsinstitutioner.

Vård & omsorg

Vårdinrättningar.