Så här går det till

Upphovsrättslagen anger hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering. På uppdrag av våra medlemsorganisationer och samarbetspartners förhandlar vi kollektivt med de aktörer som vill återanvända tv och radio och tecknar avtal om detta. Vi sluter även avtal med elektronikbranschens aktörer om att betala privatkopieringsersättning. I båda fallen företräder vi rättighetshavarna. Vi inkasserar och fördelar därefter ersättningar till rättighetshavarna.

Licensiering

->

Inkassering

->

Fördelning

->

Utbetalning

Upphovsrätten är en individuell rättighet

Det betyder att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, i princip alltid, måste ge sitt tillstånd innan det som hon eller han skapat eller framfört kan användas av andra. Motsvarande rätt finns för den som producerat en film eller ett fonogram. Det finns också skydd för tv- och radioföretags signalrätt. Avtal om nyttjande av verk och prestationer som består av många olika rättigheter, som tv-program och filmer, kräver ofta samverkan mellan olika kategorier av rättighetshavare. Genom uppdrag från medlemsorganisationerna, samt genom det samarbete vi har med tv- och radioföretag och med film- och fonogramproducenternas organisationer, kan vi erbjuda heltäckande licenser för vidareanvändning i olika medier.

Genom uppdrag från våra medlemmar och samarbete med tv- och radioföretag och med film- och fonogramproducenternas organisationer, kan vi erbjuda heltäckande licenser för vidareanvändning av tv och radio i olika medier.

Kollektiv förvaltning av rättigheter

Upphovsrätten vilar i grunden på idén om att den som skapat eller tolkat ett verk har ensamrätt till det, det vill säga en exklusiv rätt att tillåta eller förbjuda andra att använda verket. Rättighetshavaren kan sedan välja att träffa avtal om olika typer av användning. För verk såsom film och tv-program, där en stor mängd upphovsmän, utövande konstnärer och kanske även en eller flera producenter samverkar, ställs särskilda krav på avtalen för att verken ska kunna ingå i ett samlat utbud, på nya plattformar och i tjänster som inte kunnat förutses när de skapades.

Tv-licenser som bygger på avtalslicenser

Avtalslicenser är en del av upphovsrättslagstiftningen som ger nyttjare möjlighet att få heltäckande tillstånd för olika typer av tjänster, som till exempel ”TV everywhere-lösningar”, genom att ingå avtal med organisationer som företräder breda grupper av upphovspersoner. Licenserna, tillsammans med den lagliga avtalslicenseffekten, ger nödvändiga tillstånd som olika aktörer på marknaden behöver för sina olika tjänster samtidigt som även utanförstående rättighetshavare garanteras ersättning för nyttjandet av deras verk. Det är inte minst viktigt i den digitala miljön.

Ersättning för privatkopiering

Att konsumera musik, film och tv är något många av oss tar för givet och gör i stor omfattning. En snabb infrastrukturutveckling ger tjänsteleverantörer möjlighet att bygga lättillgängliga medietjänster. Detta vore inte särskilt värdefullt om tjänsterna inte kunde fyllas med ett innehåll som konsumenterna är beredda att betala för. En grundläggande förutsättning är därför att det finns kreatörer som skapar innehållet i dessa tjänster och att de får betalt för sitt skapande.

Upphovsrätten vilar på den ensamrätt som alla upphovspersoner har till sina litterära och konstnärliga prestationer. Den som har skapat ett verk bestämmer över hur det ska exploateras, och den som vill använda verket behöver därför skaffa tillstånd från upphovspersonen.

För att balansera upphovpersonens intressen mot allmänhetens intressen finns ett antal inskränkningar i ensamrätten som innebär att verken i vissa situationer får utnyttjas utan tillstånd från upphovspersonen. En sådan inskränkning är rätten att kopiera innehåll för privat bruk.

Möjligheten till privatkopiering är viktig för enskilda konsumenter och utgör i många fall också en förutsättning för flera av de tjänstemodeller som utvecklats i den digitala miljön.

Möjligheten till privatkopiering är viktig för enskilda konsumenter och utgör i många fall också en förutsättning för flera av de tjänstemodeller som utvecklats i den digitala miljön. Antalet enheter och produkter, liksom deras lagringskapacitet, har lett till en fortsatt bibehållen hög nivå av privatkopiering. Konsumenterna kan ladda ned till exempel låtar, filmer, ljudböcker, tv-serier och poddar till datorer, mobiler och surfplattor för att lyssna eller titta på vid ett senare tillfälle eller för att spara på surf. Allt detta är privatkopiering som sker med stöd av inskränkningen i upphovsrättens ensamrätt.

Så får du ersättning från oss

Vi hjälper vissa organisationer och förbund med avräkning och utbetalning av ersättningar till enskilda rättighetshavare, både till deras medlemmar och utanförstående rättighetshavare.

Fördelning av ersättningar

Vi fördelar ersättningar på uppdrag av våra medlemsorganisationer enligt fördelningsöverenskommelser, som årligen godkänns av berörda organisationer, enligt konsensusprincipen. Vi fördelar även ersättningar på uppdrag av våra samarbetspartners i enlighet med givna fördelningsöverenskommelser. Fördelningsbesluten resulterar i en procentandel per rättighetshavargrupp.

Därefter ansvarar varje organisation för att ersättningarna avräknas individuellt och betalas ut till enskilda rättighetshavare i sin sfär – både till egna medlemmar och utanförstående rättighetshavare.

Tilläggstjänster – avräkning till enskilda rättighetshavare

Vi erbjuder även tilläggstjänster där vi, på uppdrag av de medlemsorganisationer som så önskar även, avräknar och/eller betalar ut ersättningar direkt till enskilda rättighetshavare.

Läs mer om de tilläggstjänsterna under avdelningen Dina ersättningar