• Hem
  • Frågor & svar

Frågor & svar

Hitta svar på frågor om oss och våra verksamhetsområden.

Aktörer som vill använda tv

Varför behövs en licens?

Att tillgängliggöra tv och radio till allmänheten, i detta sammanhang genom vidareanvändning, utgör ett upphovsrättsligt förfogande. För detta krävs tillstånd från var och en av de medverkande rättighetshavarna i tv-sändningarna. Som företrädare för upphovspersoner och utövande konstnärer samt genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan vi samordna licensieringen och lämna ett tillstånd för medverkande rättighetshavare.

När behövs licens för att visa tv?

De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovspersoner och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att tillgängliggöra sina verk och prestationer för allmänheten. Huvudregeln är därför att det alltid krävs tillstånd om man vill låta ”allmänheten” ta del av tv-sändningar.

Tillgängliggörandet för allmänheten kan vara allt från att en tv-operatör vidaresänder tv till alla sina kunder, till att en restaurang, butik eller en vårdinrättning i ett väntrum, visar tv för en mindre grupp personer.

För vilka verksamheter licensierar vi tv?

Vi erbjuder licenser för aktörer inom dessa olika områden:

  • ip-tv-/kabel-tv- och ott-operatörer verksamma inom Sverige som vill vidaresända kanaler i ip-tv- eller kabel-tv-nät, över internet samt tidsförskjutet i anslutning till vidaresändningen,
  • hotell, stugbyar och campingplatser som vill vidaresända kanaler till sina gäster,
  • arbetsplatser och institutioner som vill vidaresända kanaler,
  • programbolag och distributörer som vill tillgängliggöra program genom on demand-tjänster,
  • aktörer inom vård och omsorg,
  • butiker, gym och restauranger (interimistisk),
  • utbildningsinstitutioner för olika undervisningssyften.
Hur kan vi licensiera utländska tv- och radiokanaler?

Vi har ömsesidighetsavtal med sina systerorganisationer i andra länder, vilket breddar basen för rättighetsupplåtelserna. Genom samverkan med svenska och utländska film-, tv- och videoproducenter samt tv- och radioföretag kan rättighetsupplåtelserna bli heltäckande.

Varför måste man betala för att tillgängliggöra SVT-utbudet, som ju är public service?

Vidaresändning eller annat tillgängliggörande för allmänheten av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Public service-avgiften betalas av privatpersoner för att finansiera public service-företagen. Rättighetshavarna har fortfarande rätt till ersättning när deras verk och prestationer tillgängliggörs för allmänheten genom att SVT:s sändningar nyttjas till exempel inom ramen för en näringsverksamhet. Det krävs därför separata licenser för den här typen av nyttjanden.

Behöver man tillstånd för att visa tv i klassrum?

Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovspersonernas och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på marknaden så måste det dock ingås för att användningen ska vara tillåten. Vi erbjuder ett sådant licensavtal.

Varför samordnas licensieringen?

Att söka tillstånd från var och en av alla medverkande i en tv-produktion skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt, så det är ett sätt att underlätta för den aktör som vill vidareanvända tv. Istället kan den aktör som önskar tillstånd vända sig till oss, som företräder upphovspersoner och utövande konstnärer kollektivt. Genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan vi erbjuda heltäckande licenser.

Vilka kanaler licensierar vi?

Vi licensierar vidaresändning av ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

Ensamrätten, var är det?

Upphovsrätten vilar i grunden på idén om att den som skapat eller tolkat ett verk har ensamrätt till det, det vill säga en exklusiv rätt att tillåta eller förbjuda andra att använda verket. Rättighetshavaren kan sedan välja att träffa avtal om olika typer av användning.

Vad är avtalslicens?

Avtalslicenser är en del av upphovsrättslagstiftningen som ger nyttjare möjlighet att få heltäckande tillstånd för olika typer av tjänster, som till exempel ”TV everywhere-lösningar”, genom att ingå avtal med organisationer som företräder breda grupper av upphovsmän. Licenserna, tillsammans med den lagliga avtalslicenseffekten, ger nödvändiga tillstånd som marknaden behöver för sina olika tjänster samtidigt som även utanförstående rättighetshavare garanteras ersättning för nyttjandet av deras verk. Det är inte minst viktigt i den digitala miljön.

Vad är kollektiv förvaltning av upphovsrätt?

En ensam upphovsperson har ofta en svag förhandlingsposition i förhållande till stora medieföretag och möjligheten att överblicka hur det verk som skapats kan komma att användas blir allt svårare i takt med den tekniska utvecklingen som sker på distributionsmarknaden. Det finns därför goda skäl för enskilda upphovspersoner och utövande konstnärer att sluta sig samman i organisationer med uppdrag att samordnat hantera förvaltningen av deras rättigheter. 

Sådan kollektiv rättighetsförvaltning ger konstnärerna möjlighet att hantera sina rättigheter även när det gäller komplext sammansatta verk, eller när ett mycket stort antal verk används samlat. Genom att välja att förvalta sina rättigheter samordnat och kollektivt får kulturskaparna en starkare förhandlingsposition gentemot de stora medie- och distributörsföretag som verkar på konstnärernas avtalsmarknad.

Kollektiv rättighetsförvaltning spelar också en avgörande roll för att ge alla de företag som tillhandahåller tjänster med konstnärligt innehåll möjlighet att effektivt skaffa nödvändiga tillstånd. När ett stort antal rättigheter erbjuds samordnat, blir det också möjligt att skapa och tillhandahålla tjänster som annars inte skulle ha varit möjliga.

Privatkopieringsersättning

Allmänt PKE

Vad är privatkopiering?

Privatkopiering är till exempel när du gör kopior av musikfiler på din dator eller smartphone, sparar favoritprogram i din tv-box, gör offline-listor, sparar ned poddar i mobilen, gör en kopia av en film och sparar i din ipad, mailar en e-bok till en vän eller sparar ned texter till din dator. Det är helt lagligt så länge du bara delar det med din familj eller några vänner. 

Många tänker nog inte på att de gör kopior, eftersom det är en naturlig del av att använda telefoner, datorer, läsplattor, hårddiskar och så vidare. Att kopiera en cd och bränna till en ny cd är också privatkopiering, men inte lika vanligt längre. 

Vi räknar med att vi kan och får spara ned och dela låtar och filmer som är kopior när vi behöver det. Och så ska det vara. Att prylar fungerar så gör dem mer användbara och värdefulla för oss. Privatkopiering blandas ibland ihop med piratkopiering men är två helt olika saker eftersom piratkopieringen är olaglig, medan privatkopiering är helt laglig.

Vad är privatkopieringsersättning?

Låten, filmen eller texten du kopierat är skapad av låtskrivare, musiker, skådespelare, dramatiker, och författare. När du köper en smartphone, dator eller hårddisk, betalar försäljaren en avgift för att du ska få privatkopiera på den. Avgiften bygger på hur mycket man brukar kopiera på en sådan pryl och hur mycket lagringsutrymme den har. Pengarna går tillbaka till låtskrivaren, författaren och regissören för deras arbete och de kan jobba vidare med nya låtar, manus, böcker och filmer. Det kallas privatkopieringsersättning, krångligt ord, och förkortas därför ofta PKE. 

Privatkopieringsersättningen är fastställd i lag och samlas in och fördelas av Copyswede, kulturskapare i förening, eftersom det är omöjligt för låtskrivare och skådespelare att själva åka runt och begära in ett öre här och där när någon kopierat filmen de var med i.

Privatkopierar någon längre?

Många privatkopierar, men inte alla. Många streamar också. Många gör både och. Men när man köper till exempel en smartphone, betalas en liten avgift som gör att alla har rätten och möjligheten att kunna privatkopiera om de själva vill.

Är inte privatkopieringsersättningen omodern?

Nej. Den anpassas efter vilka prylar vi använder och hur vi använder dem, så är lagen skriven. Att den som skriver en låt ska ha betalt när du kopierar den är rättvist och rimligt i alla tider, och dessutom nödvändigt om man ska kunna fortsätta skriva låtar. Om vi slutar privatkopiera så kommer vi också sluta betala – så är lagen skriven och därför kan vi ha samma lag idag som när vi gav blandband till varandra.

Hur mycket pengar handlar det om?

Ungefär en promille, det vill säga 0,1 procent, av elektronikbranschens omsättning går till privatkopieringsersättning. Den högsta avgiften för en enskild extern hårddisk, där lagringsutrymmet är som störst, är 80 kronor. Ersättningarna betalas oftast av globala och mycket lönsamma företag som Samsung och Apple.

Konsumenterna betalar inte heller för detta på något annat sätt – till exepel inte genom sina streaming-abonnemang. Privatkopieringsersättning finns över hela Europa, och det går inte att se att nivån i olika länder har någon påverkan på priserna för telefoner och hårddiskar. Däremot spelar pengarna stor roll för musiker, skådespelare, författare och andra kulturskapare. De äger rätten till låten, boken, framförandet vi vill spara – och det är självklart att de ska få rimligt betalt när vi använder och kopierar dessa i vår vardag. Kulturskapare är sällan stormrika och om de är det har många andra tjänat pengar på att man kan sprida och kopiera det de har skapat – bland annat elektronikbranschen.

Skulle jag få en billigare mobil om privatkopieringersättning avskaffades?

Nej. Priserna på elektronikprodukter sätts inte så och är desamma i olika europeiska länder, oavsett vilken nivå privatkopieringsersättningarna ligger på (ja, ersättningen finns över hela EU). Däremot skulle nog de globala elektronikjättarna tjäna lite mer pengar, och kulturskaparna skulle tjäna mindre.

Branschavtalet

Vad händer om jag väljer att fortsätta utan branschavtalet (importör/distributör/återförsäljare)?

Då är det upphovsrättslagens regler som gäller. Det är alltså importören som är skyldig att redovisa och betala privatkopieringsersättning, och det finns ingen möjlighet att i förhållande till Copyswede överlåta ansvaret till återförsäljaren. Det är inte heller möjligt att tillämpa de speciella villkor angående undantagen från skyldigheten att betala privatkopieringsersättning som finns i branschavtalet (schablonavdrag med mera).

Vad händer under tiden min kund ännu inte tecknat avtal?

Om ni säljer till en återförsäljare som inte tecknat avtal med oss är ni fortfarande skyldiga att redovisa och betala privatkopieringsersättning för de sålda produkterna.

Gäller gamla UMA-avtalet om jag inte skriver på branschavtalet?

Nej, branschavtalet ersätter samtliga tidigare avtal på marknaden och UMA-avtalet gäller därför inte längre.

Hur vet jag om min leverantör eller kund har ingått avtal?

Det framgår av listorna över Registrerade importörer och Registrerade återförsäljare på vår hemsida.

Vilka typ av intyg krävs för att kunna göra proffsundantaget? För mobiler? För de andra produkterna?

Mobiler: Intyg, skrivna policys, personalhandböcker, instruktioner eller liknande från enskilda kunder i sista ledet i säljflödet som dokumenterar att någon privatkopiering inte kommer vara tillåten på de sålda mobilerna.

Övriga produkter: Inget intyg krävs.

Ska privatkopieringsersättning betalas för så kallade refurbished-produkter?

Om refurbished-produkter importeras till Sverige ska privatkopieringsersättning betalas, på samma sätt som när nya produkter importeras. Om produkterna som renoveras har tillverkats i Sverige eller importerats till Sverige när de var nya så ska ingen ytterligare ersättning erläggas.

Redovisningstjänsten

Var hittar jag manual till redovisningssystemet?

Här hittar du manualen för fullständig redovisning

När ska redovisningen vara inskickad?

Redovisningen ska vara inskickad senast den 15:e månaden efter försäljningsmånaden.
Exempel: Redovisning av försäljning som skett under december månad ska vara gjord och inskickad senast den 15 januari.

Vad gör jag om jag redovisat fel?

Om du redan har skickat in redovisningen, kontrollerar du status i listan till vänster på fliken Redovisning. Om en redovisning har status ”Skickad” kan du återta och göra ändringar i den. Markera aktuell redovisning i listan, klicka Granska och därefter Återta. Om status är ”Fakturerad” ska du istället kontakta supporten.

Hur vet jag att redovisningen har skickats in?

Du får en bekräftelse direkt i systemet när redovisningen skickats in. Du kan också se status för redovisningen i listan med redovisningar till vänster på fliken Redovisning.

Någon annan ska börja redovisa istället för mig. Hur lägger vi till en ny användare?

Lägg till en ny användare via fliken Användare.
Det är möjligt att registrera flera olika användare som kan redovisa i systemet för samma företag.

Hur ändrar vi våra företagsuppgifter, t ex postadress om vårt företag flyttar?

Det gör ni enkelt själva direkt i systemet, via fliken Företagsuppgifter.

Vi säljer även produkter med stöd av undantag till professionella användare, hur redovisar vi?

Vid månadsredovisning ska all försäljning av produkter som omfattas av ersättningen redovisas – såväl den som är ersättningspliktig, som den som sker med stöd av undantaget till professionella användare.

Hur fungerar det om jag ska redovisa både förenklat och månadsvis?

För att samma bolag ska kunna göra två olika typer av redovisningar behöver vi lägga till detta i redovisningen. När ett företag som redovisar kvartalsvis också säljer mobiler behövs därför två olika typer av redovisningar bli inlagda i systemet. Vi ordnar detta om du kontaktar oss på adressen [email protected]

Hur redovisar vi om vi inte har någon försäljning av ersättningspliktiga produkter?

Om försäljningen av dessa produkter är 0 under enstaka månader, ska ni ange detta i redovisningen genom att välja alternativet ”Ingen försäljning av ersättningspliktiga produkter har skett”. Om er försäljning av produkter som omfattas av ersättning helt upphör, ska ni avregistrera ert företag hos Copyswede.

Mitt företag behöver inte längre vara registrerat hos Copyswede. Hur avregistrerar vi företaget?

Ett skäl att avregistrera ett företag kan vara att det helt slutat importera/sälja redovisningspliktiga produkter. För att genomföra en avregistrering krävs det att samtliga fakturor är betalda hos Copyswede. Mejla en begäran om avregistrering till [email protected] där ni även anger från vilken tidpunkt som försäljningen upphör, samt bekräftar att ni kommer att kontakta samtliga leverantörer och informera dessa om avregistreringen hos Copyswede.

Övrigt

Vad gör Copyswede?

Vi licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom oss står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), Ifpi och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation Ubos kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Vad innebär kollektiv förvaltning av rättigheter?

Upphovsrätten är en individuell rättighet – som kulturskapare har man upphovsrätt till sitt verk. Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovspersoner och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer.

Både producenter och enskilda medverkande kan därför ha rättigheter i de program som görs. För att underlätta för aktörer som vill vidareanvända tv och radio i olika sammanhang, som vidaresändning i kabel-tv och utgivning av tv- och radioprogram på dvd och cd, kan vi, som företrädare för upphovsmän och konstnärer via deras egna organisationer, samordna licensieringen för användning av tv- och radioprogram inom olika områden.

På samma sätt har vi våra medlemsorganisationers uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning, som i enlighet med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv ger upphovspersoner och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk. På så sätt möjliggörs en legal privatkopiering utan att upphovspersoner behöver stå helt utan ersättning.

Vem äger Copyswede?

Vi är en ekonomisk förening som ägs av fjorton medlemsorganisationer. Kulturskaparorganisationer som företräder upphovspersoner eller utövande konstnärer kan bli medlemmar hos oss. Se stadgarna för mer detaljerad information.

Varför samarbetar ni med producentorganisationer?

För att kunna erbjuda en heltäckande licens till alla aktörer som vill vidareanvända tv och radio. Utan att samarbeta med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer skulle det inte vara möjligt.