Viktigt vägval för svensk kultur när ersättningssystemet för privatkopiering reformeras

Regeringen står nu inför ett avgörande för att säkerställa ett modernt och långsiktigt system för ersättningar till kulturskapare, i en tid med omfattande spridning av upphovsrättsskyddade verk. Enligt den utredning om ersättning för privatkopiering (SOU 2022:20) som överlämnats till regeringen, privatkopierar cirka 80–90* procent av svenskarna, vilket också måste avspegla sig i ersättningen.

Copyswede har i uppdrag att årligen fördela hundratals miljoner kronor i privatkopieringsersättning (PKE), till svenskt kulturliv genom våra samarbetspartner och medlemmar, som företräder skådespelare, artister, musiker, dramatiker, författare, bildkonstnärer, fotografer och många andra kulturskapare. Att systemet för detta nu reformeras är välkommet eftersom ny teknik och digitala tjänster de senaste 20-30 åren i grunden har förändrat hur privatpersoner tar del av, kopierar, och sprider musik, film, text och bilder.

– Många av våra medlemmar vittnar om hur digitaliseringen skapat nya möjligheter men också gjort det svårare att leva på sin konst och skydda sina verk. I det skiftet har PKE blivit en allt viktigare del av systemet för upphovsrättsersättningar. För vissa är PKE en förutsättning för att våga investera i nya kulturprojekt. Vi vet att privatkopieringen är utbredd och det är viktigt att en kommande ordning blir långsiktigt stabil och förutsägbar, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Copyswede välkomnar utredningens förslag att ersättningen fortsatt ska bygga på en avgift på de produkter som möjliggör privatkopiering. Detta är logiskt eftersom inte minst mobiltelefonen spelar en så central roll i hur användare kopierar ljud, bild och text. Däremot finns det farhågor att utredningen grundlöst i vissa delar antar en framtida minskning av privatkopiering och ersättningar som är lägre än dagens.

– Det är lätt att tro att privatkopiering skulle vara en krympande företeelse eftersom nästan allt finns online idag. Men tekniken har egentligen bara förändrat hur vi kopierar, inte att vi gör det. Utredningen visar att nästan alla svenskar regelbundet ägnar sig åt kopiering på ett sätt som bör ersättas, och vi vet att det finns ett stort mörkertal i våra vardagliga beteenden. Om politiken tar höjd för detta när ramarna för framtidens PKE sätts så har vi möjlighet att få ett system som är legitimt, relevant och långsiktigt, säger Åkerlind.

* Undersökning av Sweco genomförd på uppdrag av utredaren

« Tillbaka