Betänkande om upphovsrättens inskränkningar presenterat

I juli 2022 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Uppdraget gick till lagmannen Anders Dereborg. Utredningen benämndes Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16). Nu är utredningens arbete slutfört och resultatet har presenterats i ett betänkande.

Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. I uppdraget har ingått att föreslå bestämmelser som säkerställer att det finns rimliga möjligheter att återge offentlig konst samt att använda verk och andra skyddade prestationer i nyhetsrapportering och i parodisyfte.

Rosenbad, foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utredarens samlade förslag och bedömningar presenterade i betänkandet har utformats i nära samråd och samarbete med de sakkunniga och experterna, som i stor utsträckning bidragit till resultatet. En fråga har på grund av skilda meningar varit särskilt svårt att lägga fram ett förslag för. Det gäller om en bestämmelse motsvarande den EU-rättsliga så kallade trestegsregeln över huvud taget bör införas i upphovsrättslagen. Bland annat för att tillskapa ett bra beredningsunderlag i frågan har ett förslag i den delen ändå lämnats.

Från Copyswede har Lars Grönquist varit representerad som expert tillsammans med flera representanter bland annat från våra medlemsorganisationer.

Läs hela betänkandet (SOU 2024:4) här

Information

Publicerad

Författare

Media

Vi hjälper dig som journalist med fakta, grafiskt material eller att komma i kontakt med talespersoner.