Integritetspolicy för kunder, leverantörer, samarbetspartner

Gäller från och med 1 maj 2022

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter som kund, leverantör eller samarbetspartner. Vi på Copyswede värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du förstår hur vi hanterar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter.

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Copyswede ekonomisk förening, organisationsnummer 769602-0036, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Copyswedes verksamhet.

Vår behandling av dina personuppgifter som kund, leverantör eller samarbetspartner

Vilket är ändamålet med vår personuppgiftsbehandling?

Om du är kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till Copyswede så samlar vi in de uppgifter som behövs för att upprätthålla vår relation.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och samarbetspartners kan vi samla in till exempel namn, roll och kontaktuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från din huvudman.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vår personuppgiftsbehandling sker antingen för att fullgöra avtal, eller med hänsyn till vårt berättigade intresse att vårda vår relation till kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Utlämning av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till en tredje part om det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra avtal eller på grund av rättsliga förpliktelser. Ett exempel är när vi delar uppgifter med våra samarbetsorganisationer för att kunna administrera ersättningar för rättighetshavare. I de här fallen är den tredje parten alltid personuppgiftsansvarig. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi har också leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta kan vara till exempel företag som tillhandahåller nödvändig drift av teknisk support och underhåll av våra it-system. Dessa leverantörer är bundna i avtal att inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla den avtalade tjänsten på de villkor vi anger och i enlighet med gällande lagar och regler. Vi är då fortfarande personuppgiftsansvariga.

Utlämnande av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter lämnas inte ut till land utanför EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter via olika säkerhetsåtgärder i våra arbetsprocesser och tekniska lösningar. Endast de medarbetare som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för, eller för att efterleva krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller föreläggande från domstol. Vi rensar löpande de uppgifter som inte längre behövs av något av ovanstående skäl.

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du ett antal rättigheter rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att veta vem som behandlar vad, och varför

Du har rätt att få information om hur dina uppgifter behandlas. Detta innefattar information som:

 • hur länge vi sparar dina uppgifter,
 • vem vi kan komma att dela dina uppgifter med,
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
 • din rätt att lämna in klagomål,
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att utan kostnad få tillgång till de uppgifter vi har om dig.

Rätt att invända

Om vi behandlar dina personuppgifter utan ditt samtycke har du rätt att invända mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätt att korrigera dina uppgifter

Om du tror att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de korrigeras.

Rätt att få uppgifter borttagna och bli bortglömd

Om vi har begärt ditt samtycke för att behandla dina uppgifter, kan du be oss att sluta behandla dem genom att ta tillbaka ditt samtycke. Om vi inte har andra juridiska skäl till behandlingen ska vi upphöra med behandlingen. Om vi saknar rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så kan du begära att uppgifterna raderas.

Begränsning av uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas så att de endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Du kan begära begränsning:

 • om du bestrider att uppgifterna är korrekta under tiden utredning sker,
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av användningen,
 • om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sina rättsliga anspråk,
 • i väntan på kontroll av om det är dina eller våra berättigade skäl som väger tyngst vid en invändning mot behandlingen.

Om behandlingen har begränsats enligt någon punkt ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du lämnat ditt samtycke.

Rätt att flytta dina uppgifter

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundas på ditt samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller när överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserat.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss per mejl till dataskydd@copyswede.se eller per telefon på 08-545 667 00. Du kan också skriva till ”Dataskydd”, Copyswede, Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn här på vår webbplats.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>