Vad är förenklad redovisning och vilka kan göra det?

Huvudregeln är att företag som säljer produkter som omfattas av privatkopieringsersättning redovisar sin försäljning månadsvis i enlighet med Branschavtalet. I avtalet ges dock även möjlighet till att göra en förenklad redovisning varje kvartal om det redovisande företaget uteslutande säljer sina produkter B2B, det vill säga till slutkunder vilka använder produkterna inom sina egna yrkesmässiga verksamheter. I de fall det redovisande företaget även säljer mobiler ska dessa redovisas varje månad – även om försäljning av dessa sker i enlighet med de krav som gäller för att tillämpa proffsundantaget (se nedan).

Företag som säljer mobiler B2B redovisar då denna försäljning månadsvis medan övriga produkter som säljs med stöd av proffsundantag omfattas av den förenklade kvartalsredovisningen.

Rutiner för försäljning av mobiltelefoner B2B

All försäljning av mobiltelefoner ska enligt Branschavtalet redovisas månadsvis till Copyswede. Det gäller även företag som säljer mobiltelefoner för användning inom företag, myndighet, skolor med flera. Om försäljning av mobiltelefoner ska undantas från privatkopieringsersättning ska företaget som säljer dessa kunna presentera intyg, skrivna policys, personalhandböcker eller liknande, som dokumenterar att privatkopiering inte är tillåten på de mobiltelefoner slutkunden köper.

Det handlar alltså om en uttrycklig och för användaren bindande policy som förbjuder privat bruk. Sådan dokumentation ska, för varje försäljningstillfälle där undantag begärs, skickas in till Copyswede på mejladress intyg@copyswede.se

Redovisa förenklat i e-redovisningssystemet

Förenklad redovisning görs en gång per kvartal i Copyswedes e-redovisningssystem – företaget behöver vara registrerat för kvartalsredovisning för att detta alternativ ska komma upp. Om inte den förenklade redovisningen kommer upp som alternativ vid inloggning i redovisningsportalen behöver företaget meddela Copyswede att företagets försäljning sker med stöd av proffsundantaget. Detta görs enklast via mejl till eredovisning@copyswede.se.

Årlig sammanställning av antalet produkter

En registrerad återförsäljare som lämnar förenklad redovisning varje kvartal ska en gång om året, för varje enskild kategori produkter som omfattas av privatkopieringsersättningen, skicka in uppgift om antalet produkter som sålts vidare under det gångna kalenderåret. (Se Branschavtalet Bilaga 5, punkten 10).

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>