Frågor och svar om redovisningstjänsten för privatkopieringsersättning

 

Var hittar jag manual till redovisningssystemet?

Här hittar du manualen för fullständig redovisning

När ska redovisningen vara inskickad?

Redovisningen ska vara inskickad senast den 15:e månaden efter försäljningsmånaden.
Exempel: Redovisning av försäljning som skett under december månad ska vara gjord och inskickad senast den 15 januari.

 

Vad gör jag om jag redovisat fel?

Om du redan har skickat in redovisningen, kontrollerar du status i listan till vänster på fliken Redovisning. Om en redovisning har status ”Skickad” kan du återta och göra ändringar i den. Markera aktuell redovisning i listan, klicka Granska och därefter Återta. Om status är ”Fakturerad” ska du istället kontakta supporten.

 

Hur vet jag att redovisningen har skickats in?

Du får en bekräftelse direkt i systemet när redovisningen skickats in. Du kan också se status för redovisningen i listan med redovisningar till vänster på fliken Redovisning.

 

Någon annan ska börja redovisa istället för mig. Hur lägger vi till en ny användare?

Lägg till en ny användare via fliken Användare.
Det är möjligt att registrera flera olika användare som kan redovisa i systemet för samma företag.

 

Hur ändrar vi våra företagsuppgifter, t ex postadress om vårt företag flyttar?

Det gör ni enkelt själva direkt i systemet, via fliken Företagsuppgifter.

 

Vi säljer även produkter med stöd av undantag till professionella användare. Hur redovisar vi?

Vid månadsredovisning ska all försäljning av produkter som omfattas av ersättningen redovisas – såväl den som är ersättningspliktig, som den som sker med stöd av undantaget till professionella användare.

 

Hur fungerar det om jag ska redovisa både förenklat och månadsvis?

För att samma bolag ska kunna göra två olika typer av redovisningar behöver vi lägga till detta i redovisningen. När ett företag som redovisar kvartalsvis också säljer mobiler behövs därför två olika typer av redovisningar bli inlagda i systemet. Vi ordnar detta om du kontaktar oss på adressen eredovisning@copyswede.se

 

Hur redovisar vi om vi inte har någon försäljning av ersättningspliktiga produkter?

Om försäljningen av dessa produkter är 0 under enstaka månader, ska ni ange detta i redovisningen genom att välja alternativet ”Ingen försäljning av ersättningspliktiga produkter har skett”. Om er försäljning av produkter som omfattas av ersättning helt upphör, ska ni avregistrera ert företag hos Copyswede.

 

Mitt företag behöver inte längre vara registrerat hos Copyswede. Hur avregistrerar vi företaget?

Ett skäl att avregistrera ett företag kan vara att det helt slutat importera/sälja redovisningspliktiga produkter. För att genomföra en avregistrering krävs det att samtliga fakturor är betalda hos Copyswede. Mejla en begäran om avregistrering till eredovisning@copyswede.se där ni även anger från vilken tidpunkt som försäljningen upphör, samt bekräftar att ni kommer att kontakta samtliga leverantörer och informera dessa om avregistreringen hos Copyswede.

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>