Frågor och svar – nytt PKE-avtal

Måste alla redovisa om den historiska perioden för de tvistiga produkterna (mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler, lösa interna hårddiskar och surfplattor)?

Huvudregeln är att importörer som sålt mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler, lösa interna hårddiskar eller surfplattor under den historiska perioden behöver redovisa om.

Registrerade återförsäljare behöver bara redovisa om ifall att de haft en särskild överenskommelse med en importör om att de övertagit importörens redovisnings- och betalningsskyldighet.

Måste återförsäljare redovisa om den historiska perioden för de tvistiga produkterna?

Se svaret ovan.

Vad händer om jag väljer att fortsätta utan avtal (importör/distributör/återförsäljare)?

Då är det upphovsrättslagens regler som gäller. Det är alltså importören som är skyldig att redovisa och betala privatkopieringsersättning, och det finns ingen möjlighet att i förhållande till Copyswede överlåta ansvaret till återförsäljaren. Det är inte heller möjligt att tillämpa de speciella villkor angående undantagen från skyldigheten att betala privatkopieringsersättning som finns i branschavtalet (schablonavdrag med mera).

Vad händer under tiden fram till det jag tecknat avtal?

Villkoren i branschavtalet börjar generellt gälla den 1 november oavsett när avtalet undertecknas, men som återförsäljare övertar ni redovisnings- och betalningsansvaret för produkterna ni köper först från och med den dag när ni tecknar avtal och det är först från och med det datumet som en återförsäljare har möjlighet att köpa ersättningspliktiga produkter från en leverantör utan avgift.

Vad händer under tiden min kund ännu inte tecknat avtal?

Om ni säljer till en återförsäljare som inte tecknat avtal med Copyswede är ni fortfarande skyldiga att redovisa och betala privatkopieringsersättning för de sålda produkterna.

Gäller gamla UMA-avtalet om jag inte skriver på det nya avtalet?

Nej, det nya branschavtalet ersätter samtliga tidigare avtal på marknaden och UMA-avtalet gäller därför inte längre.

Finns det gamla ÅF-systemet kvar för de som inte tecknar nytt avtal?

Nej, det gamla ÅF-systemet finns inte kvar längre.

Hur vet jag om min leverantör eller kund har ingått avtal?

Det framgår av listorna över Registrerade importörer och Registrerade återförsäljare på Copyswedes hemsida.

Kan en distributör använda både IDC-schablonen och intyg för den historiska rapporteringen av pc/tablets?

Nej, man måste välja en av modellerna.

Om man har betalat för mycket historiskt, blir det en kreditfaktura eller räknas det av på kommande fakturor?

Det blir en kreditfaktura, som kan kvittas mot framtida fakturor.

Vilka typ av intyg krävs för att kunna göra proffsundantaget? För mobiler? För de andra produkterna?

Historiskt
Mobiler: Ett schablonavdrag på 5 procent tillämpas, vill man ha ett större avdrag ska man presentera intyg som visar att telefonerna endast använts i professionell verksamhet.

Datorer och surfplattor: Ett val görs mellan att tillämpa IDC-schablonen eller att presentera intyg som visar att anordningarna enbart ska användas inom kundernas egna professionella verksamheten och inte säljas vidare.

Övriga produkter: Inget intyg krävs.

Framåt
Mobiler: Intyg, skrivna policys, personalhandböcker, instruktioner eller liknande från enskilda kunder i sista ledet i säljflödet som dokumenterar att någon privatkopiering inte kommer vara tillåten på de sålda mobilerna.

Övriga produkter: Inget intyg krävs.

Ska privatkopieringsersättning betalas för så kallade refurbished-produkter?

Om refurbished-produkter importeras till Sverige ska privatkopieringsersättning betalas, på samma sätt som när nya produkter importeras. Om produkterna däremot renoveras i Sverige utgår ingen privatkopieringsersättning.

Skriv ut
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>