EU-direktiv på väg att bli ny svensk lag

En ny lagstiftning för upphovsrättsorganisationer är på gång. I dagarna har Copyswede och andra aktörer lämnat in sina yttranden på utredningens förslag (SOU 2015:47). De nya reglerna ska träda i kraft den 10 april 2016. Direktivet ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt”, även kallat ”sällskapsdirektivet”, är omfattande och spänner över många rättsområden.

Copyswede förordar till övervägande del utredningens förslag till ny lag. Utgångspunkten i vårt yttrande har varit att direktivet ska genomföras korrekt i svensk rätt och att förslaget inte ska gå längre än vad direktivet kräver. Det är också viktigt att de strukturer som fungerar väl på området för kollektiv rättighetsförvaltning i Sverige värnas.

– Det är väsentligt att det nordiska systemet med avtalslicenser även fortsättningsvis kan fungera till nytta för både användare och rättighetshavare, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Läs vårt remissyttrande i sin helhet här.

« Tillbaka