Genombrott i att tillgängliggöra tv- och radioarkiv för forskning

En ny avsiktsförklaring har slutits mellan Copyswede, Kopiosto och Kungliga Biblioteket (KB) och syftar till att skapa en världsunik möjlighet att strömma material ur KB:s tv- och radioarkiv över landgränserna. Redan idag pågår ett nationellt försök tack vare samarbete mellan Copyswede och KB.

– Det är mycket glädjande att vi genom avsiktsförklaringen nu kan gå vidare med arbetet med det gränsöverskridande projektet och inleda en pilotverksamhet där vi utforskar nya vägar för att tillgängliggöra material för forskning, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

KB:s försök syftar till att forskare i Sverige, och i en förlängning även i Finland, ska kunna få tillgång till tv- och radioarkivet hos KB för sin forskning på distans genom streaming. I dag sker sådana fjärrlån genom att det digitaliserade materialet sparas på en fysisk kopia som sedan skickas via post. Ett tillgängliggörande av strömmande media via internet innebär en rejäl besparing i tid för såväl forskaren som bibliotekets medarbetare. Intresset för att forska i de digitala arkiven kan också påverkas.

Många frågor återstår att lösa, däribland hur en kommande ersättningsmodell ska utformas, innan en fullskalig färdig tjänst kan lanseras. Försöksverksamheten syftar till att KB, i samarbete med forskarna och rättighetsorganisationerna, ska hitta lösningar på de problem som kan uppkomma.

– Att tillgängliggöra skyddat innehåll över landgränser i situationer där användningen även behöver stöd av nationella bestämmelser om avtalslicens har på många håll betraktats som en svår utmaning. I det här försöket är det vår avsikt att försöka göra detta möjligt genom samordning och samarbete mellan länderna. Det känns roligt att hitta lösningar som ger nya och bättre möjligheter för forskare att få tillgång till den här typen av material – och dessutom över nationsgränserna, avslutar Copyswedes chefsjurist Lars Grönquist.

(Foto av KB på förstasidan: Ulf Lundin, https://www.flickr.com/photos/25300312@N08/4698743009/in/set-72157624146870833)

 

« Tillbaka