Viktig vinst i HD ger kulturskapare betalt

Högsta Domstolen har i dag den 10 juni fattat beslut om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning. Domen är ett viktigt framsteg för dramatiker, författare, skådespelare och musiker som nu kan få betalt för den privatkopiering som skett av deras verk på dessa produkter.

– Domen är väntad men varmt välkommen. Många kulturskapare är glada idag. De har väntat på sina ersättningar i flera år när stora elektronikföretag vägrat betala, drivit politiska kampanjer och rättsprocesser mot dem, kommenterar Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Iphone6

Copyswede är beredd att nu gå vidare och förhandla om ersättningarnas storlek med elektronikbranschen för att komma fram till en rimlig nivå på ersättningarna.

– Det har varit en lång process med flera rättsliga avgöranden som alla gått kulturskaparnas väg. Domen ger ett tydligt besked om att lagen ska förstås som att även multifunktionella produkter ska omfattas av ersättningsordningen. Domen visar att lagen är modern och tydlig – den ger kulturskapare rätt till ersättning även när tekniken förändras. Det är precis vad lagstiftarna önskat, fortsätter Mattias Åkerlind.

Igår kom också ett klargörande från EU-domstolen om att finansiering av privatkopieringsavgifter från den allmänna statsbudgeten inte är tillåtet. Finansiering av privatkopiering direkt ur statsbudgeten som vissa aktörer föreslagit är således inte förenligt med EU-rätten.

Copyswede hoppas att dagens dom innebär en nystart för partsrelationerna inom privatkopieringssystemet.

–  Vi hoppas att arbetet med att gemensamt utveckla samarbetet kan påbörjas under 2016 och vi bjuder därför in dessa företag och deras organisationer till dialog och förhandlingar, avslutar Mattias Åkerlind.

Om domen

Högsta domstolen har med denna dom klargjort förutsättningarna för privatkopieringsersättning. HD slår också fast hur man bör se på kravet att anordningar ska vara särskilt ägnade för privatkopiering:

  • Anordningar som har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering omfattas av ersättningssystemet.
  • Dessutom måste man kunna anta att de kommer att användas för privatkopiering i en inte oväsentlig omfattning. Vid bedömningen kan man ta hänsyn till lagringskapacitet, användarvänlighet, pris och andra egenskaper.
  • Enligt domstolen är de aktuella mobiltelefonerna särskilt ägnade för privatkopiering. Ersättning ska därför utgå för importen.

Länk till domen.

« Tillbaka