Väntat avgörande kring privatkopieringsersättning

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt har idag 22/12, i det så kallade Samsung-målet, fastställt utslaget i Solna tingsrätt – datorer och surfplattor omfattas av ersättningsystemet för privatkopiering. Domstolen bekräftar att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna genom sin funktion och den faktiska användningen är särskilt ägnade för privatkopiering.

– Domen är väntad och helt i linje med Högsta domstolens (HD) dom från juni i år då HD konstaterade att Iphones omfattas av ersättningsordningen,  kommenterar Mattias Åkerlind, vd Copyswede.
Svea hovrätt (foto: Helene Stjernlöf)
Som företrädare för kulturskaparna har Copyswede, i enlighet med upphovsrättslagen, begärt ersättning för privatkopiering för datorer och surfplattor sedan 1 september 2013. Samsung valde att bestrida att ersättning på dessa produkter skulle utgå, varför Copyswede stämde Samsung för utebliven redovisning av hur importen sett ut.

– Det viktiga i nuläget är att fortsätta de konstruktiva förhandlingar som pågår mellan Copyswede och Elektronikbranschen om hur ersättningsordningen ska tillämpas. Förhandlingarna är viktiga för att kulturskaparna ska kunna få de ersättningar som de är berättigade till men också för att skapa en stabilitet och förutsägbarhet för marknaden, avslutar Mattias Åkerlind.

Länk till Patent- och marknadsöverdomstolens pressmeddelande

Fakta om privatkopieringssystemet:
EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU. Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, till exempel hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. Högsta domstolen har tidigare klarlagt att även smartphones omfattas. Detta bekräftas nu i denna nya dom. Enligt en nyligen genomförd undersökning, som även Solna Tingsrätt hänvisar till i målet, har exempelvis 47 % av respondenterna privatkopierat ljud- och bildfiler till sin dator under de senaste två åren. I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

« Tillbaka