Glädjande förtydligande för kulturskapare i Högsta Domstolen

I dagens dom i Högsta Domstolen har Sony Mobile Communications AB ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning till kulturskapare för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare. Domen innebär flera förtydliganden av systemet för privatkopieringsersättningar och skapar ökad tydlighet och enkelhet för alla parter.

Högsta Domstolen (foto: Helene Stjernlöf)

– Det är en glädjande dom för kulturskapare och övriga rättighetshavare. De är våra uppdragsgivare och vårt uppdrag är att se till att de får betalt för sitt arbete och sin upphovsrätt. Högsta Domstolen har dömt till kulturskaparnas fördel, kommenterar Mattias Åkerlind, vd Copyswede.

Domen innebär flera principiellt viktiga förtydliganden för hur ersättningsordningen för privatkopiering ska förstås.

– Domen tydliggör en rad saker både för oss som företräder kulturskaparna och för de företag som importerar produkter. Det gynnar alla. Det blir tydligare vad som krävs för nedsatta privatkopieringsavgifter, när dessa grunder behöver framföras och vems ansvar det är att presentera det. Ersättningen för privatkopiering är en liten avgift för konsumenten som har stor betydelse för kulturskapandet, kommenterar Åkerlind.

– Domens förtydliganden bidrar också till ett mer flexibelt och modernt system. Högsta Domstolen har både tagit hänsyn till att produkten är multifunktionell och att branschen ska kunna få nedsättningar baserat på hur produkterna används. Vår förhoppning är att det ska ge vägledning och incitament för sakliga förhandlingar om privatkopieringsavgifter framöver, avslutar Mattias Åkerlind.

Domen ligger i linje med samtliga föregående domar på området, som utfallit till kulturskaparnas fördel. Svenska domstolar har med föreliggande dom avgjort kulturskaparnas rätt till privatkopieringsersättning åtta gånger i rad.

Fakta om privatkopieringssystemet

EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU. Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, t ex hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. HD har tidigare klarlagt att även smartphones och datorer omfattas.

Ersättningen för privatkopiering är en liten avgift för konsumenten som har stor betydelse för kulturskapandet.

I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

Om domen

Högsta domstolen har med denna dom ytterligare klargjort förutsättningarna för privatkopieringsersättning.

  • Den mobiltelefon som Sony Mobile hade importerat, tillsammans med det medföljande externa minneskortet, var att bedöma som en enda anordning och att den var särskild ägnad för privatkopiering.
  • Vid bestämmande av storleken på privatkopieringsersättningen ska viss nedsättning, till 3 kr per gigabyte lagringsutrymme, göras på grund av mobiltelefonens multifunktionalitet.
  • Sony Mobile har inte bevisat att det finns anledning att sätta ned ersättningen ytterligare.

Domen i sin helhet går att läsa här.

Frågor och svar

Vad betyder dagens dom?

För kulturskaparna är den glädjande. De avgifter som Sony Mobile Communications AB dömts att betala kan nu distribueras till kulturskaparna, men det rör sig om begränsade belopp från en telefon som importerades under två år. Dock är domen principiellt viktig eftersom den innebär flera förtydliganden kring hur ersättning för privatkopiering kan bedömas och vilka nedsättningsgrunder som finns. Det påverkar produkter som importerats senare och även framöver.

Vad innebär detta för iphones? Kommer de blir dyrare?

Det finns inget i dagens dom som fastställer att andra produkter ska bli dyrare för konsument. Det har nu förtydligats vad importörerna behöver visa, utöver multifunktionalitet, för att få nedsatta avgifter. Domen lägger grunden för en flexibel och saklig bedömning baserat på hur produkterna används. Lagen är tydlig med att privatkopieringsersättning endast ska utgå om privatkopiering sker på produkterna.

Hur mycket pengar innebär detta i det konkreta fallet?

De avgifter som Sony Mobile Communications AB dömts att betala kan nu distribueras till kulturskaparna, men det rör sig om begränsade belopp från en telefon som importerades under två år.

Länk till Högsta Domstolens pressmeddelande

Länk till domen

foto: Helene Stjernlöf

« Tillbaka