När görs den årliga individuella utbetalningen?

Copyswede betalar ut individuell ersättning varje månad med undantag för juli månad då ingen utbetalning sker. Vi har betalt ut ersättningar för svensk vidareanvändning av tv samt privatkopieringsersättning till och med år 2020. Varje månad betalar vi ut ersättningar till rättighetshavare som har kompletterat med saknade uppgifter avseende medverkan fram till år 2020 och även ersättningar som löpande kommer in via representationsavtal med våra samarbetsorganisationer i Europa.  Den första utbetalningen avseende svensk vidaresändning och privatkopieringsersättning för 2021 är planerad att ske under hösten 2022.

« Tillbaka